Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Nabór kandydatów na wolne stanowiska - młodszy asystent rodziny

Nabór kandydatów na wolne stanowiska - młodszy asystent rodziny

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
11/2017
Stanowisko
Młodszy asystent rodziny
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Praga Południe
Termin
02-08-2017
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

 

DYREKTOR 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

 

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY

2 etaty

 

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu

praca w zadaniowym czasie pracy

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

1.   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2.   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3.   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

4.   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5.   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6.    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7.    wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8.    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9.    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14.  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860)

15.  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

16.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i  przekazywanie jej do oceny,

17.  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

18.  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

20.  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa  w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - praca w budynku Ośrodka i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy – związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, z bezpośrednim kontaktem z klientem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku  oraz przemieszczaniem się po terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wymagania  niezbędne :

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 697) tj.: 

1.  obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

     obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
     o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902)

2.  wykształcenie:

•     wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca  socjalna lub

•     wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną obejmujące zakres programowy określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608) i  udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

•     studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

•    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3.  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
     zawieszona ani ograniczona,

4.  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do  
     niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
     przestępstwo skarbowe,

6.  doświadczenie zawodowe minimum rok

 

Wymagania dodatkowe:
·  znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o 
   pomocy społecznej
·  szkolenia z zakresu pracy na rzecz rodzin z dziećmi,
·  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
·  umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
·  umiejętności animacyjne w zakresie pracy ze środowiskiem lokalnym,
·  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, umiejętność podejmowania decyzji,
·  obsługa komputera,
·  komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, poczucie odpowiedzialności, ·  umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
·  odporność na stres.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem, CV - opatrzone własnoręcznym podpisem, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiana) – opatrzone własnoręcznym podpisem – w przypadku, gdy dotyczy, oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego – opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - opatrzone własnoręcznym podpisem, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, inne dodatkowe dokumenty np. referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną, zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.  na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 11/2017 – Młodszy asystent rodziny”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do  dnia 11 sierpnia 2017 r.


 
 
Wprowadził Rewers Paulina 02-08-2017
Aktualizujący Rewers Paulina 02-08-2017
Zatwierdzający Rewers Paulina 02-08-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-08-2017
Liczba odwiedzin: 14149