Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > stanowiska urzędnicze ds. zamówień publicznych

stanowiska urzędnicze ds. zamówień publicznych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
9/2016
Stanowisko
stanowiska urzędnicze ds. zamówień publicznych
Komórka organizacyjna/Podmiot
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY
Dzielnica
Praga Południe
Termin
28-09-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Warszawa, dnia  14.09.2016 r.

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

ds. zamówień publicznych

  Dziale Administracyjnym

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

1.  Prowadzenie całokształtu zadań z zakresu zamówień publicznych

1)       przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych według potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne Ośrodka , zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych , przy współpracy i udziale przedstawicieli tych komórek, a w szczególności:

-ustalenie właściwego, zgodnego z przepisami prawa, trybu udzielania zamówień  

  publicznych;

-przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów,

  przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych Ośrodka

  wnioskujących i realizujących planowane zamówienia;

      -przygotowanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym

 organizacja techniczna posiedzeń komisji dotyczących wyboru wykonawców (wraz

 z odpowiednią merytorycznie komórką organizacyjną ) w zakresie i według zasad

 określonych w regulaminach;

-uczestnictwo w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania  

  i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu

  o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych w celu oceny spełniania przez  

  wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert.

-zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z  

  udzielaniem zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie;

2)      przygotowanie projektów zarządzeń Dyrektora w sprawie zamówień publicznych;

3)      opracowanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień

            publicznych w Ośrodku;

4)      analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian;

5)      współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji

           Wspólnot Europejskich, przygotowanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych

           w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych;

6)      prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez Ośrodek;

7)      sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji prawa zamówień

            publicznych;

8)      terminowe opisywanie pod względem zgodności z ustawą prawo zamówień

            publicznych faktur i rachunków przedkładanych przez poszczególnych wykonawców,

           dbanie o terminowe przekazywanie opisanych faktur i rachunków do Działu

           Księgowości;

9)      kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zamówień;

10)  prowadzenie procedur postępowania w sprawie udzielenia zamówień oraz wyłonienia  

             wykonawcy zgodnie z zasadami Regulaminu  udzielania zamówień publicznych,

             których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

30 000 euro;

11)  prowadzenie rejestru zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

2.      Opracowywanie zestawień w oparciu o zgłoszenia z poszczególnych komórek

      organizacyjnych  na zaopatrzenie w artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń

      biurowych i realizacja zamówień.

3.    Sporządzanie list osób uprawnionych do ekwiwalentu za odzież roboczą i ochronną,

4.    Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism zgodnie z zapotrzebowaniem    

      akceptowanym przez Dyrektora Ośrodka.

5.    Prowadzenie rejestru pieczątek w Ośrodku.

6.    Zbieranie i przechowywanie gwarancji na zakupiony sprzęt komputerowy i techniczny

      na potrzeby Ośrodka .

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w budynku Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkami inwalidzkimi między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy:  Stanowisko pracy związane jest  z pracą przy komputerze oraz  przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania  niezbędne :

·         obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

      obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

      pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902)

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwo skarbowe

·         nieposzlakowana opinia

·         wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe 2 lata

 

Wymagania dodatkowe:

·   studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,

·   staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z zamówieniami

   publicznymi minimum 2 lata,

·   znajomość przepisów prawnych: ustawy prawo zamówień publicznych ( umiejętność

   interpretacji przepisów i wykorzystania ich do wykonywania zadań), ustawy o finansach

   publicznych oraz przepisów  wykonawczych do w/w ustaw,

·   umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na     

   wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,

·   znajomość obsługi komputera ( środowisko MS Windows; Word, Excel),

·  znajomość obsługi urządzeń technicznych wykorzystywanych w związku z

   wykonywaniem obowiązków służbowych,

·    umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy

·   komunikatywność, sumienność, dokładność, skrupulatność, odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,

·        kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okresy zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

·         kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych,

·         oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

·        Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  28 września 2016 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 9/2016 – ds. zamówień publicznych”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do  dnia            28 września 2016 r.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Rewers Paulina 14-09-2016
Aktualizujący Rewers Paulina 06-02-2017
Zatwierdzający Rewers Paulina 06-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-02-2017
Liczba odwiedzin: 12900