Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń

Stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
3/2017
Stanowisko
stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe
Dzielnica
Praga Południe
Termin
16-02-2017
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

Warszawa, dnia 02.02.2017 r.

 

 

DYREKTOR 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

ds. realizacji świadczeń

 

w Dziale Realizacji Świadczeń Filii nr 1

ul. Wiatraczna 11

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

·         Wprowadzanie danych do systemu informatycznego osób korzystających z pomocy       w formie obiadów dla dorosłych i dzieci.

·         Pisanie decyzji administracyjnych Klientom OPS dot. przyznania pomocy w formie obiadowej.

·         Prowadzenie rejestru osób korzystających z pomocy w formie obiadów.

·         Sporządzanie list dziennych osób korzystających z posiłków (dorośli).

·         Drukowanie list ścisłego zarachowania oraz abonamentów obiadowych na każdy miesiąc.

·         Wydawanie podopiecznym kart obiadowych. Pobieranie odpłatności za wydawane obiady – zgodnie z decyzją. Rozliczanie się z pobranych wpłat za obiady z Działem Finansowo-Księgowym.

·         Opisywanie pod względem merytorycznym faktur wystawionych przez bary i szkoły      za obiady. Realizacja rozliczeń za obiady w systemie POMOST. 

·         Współpraca z barami i szkołami dot. pomocy obiadowej dla podopiecznych OPS.

·         Prowadzenie spraw związanych z realizacją pomocy w formie skierowania do sklepu m.in. wydawanie talonów do sklepu. Rozliczanie się z pobranych talonów do sklepu       z Działem Finansowo-Księgowym.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - praca w budynku Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkami inwalidzkimi między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy - związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych,

rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku

pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

 

Wymagania  niezbędne :

·         obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

      obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

      pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902)

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwo skarbowe

·         nieposzlakowana opinia

·         wykształcenie średnie

·         ogólny staż pracy 2 lata

 

Wymagania dodatkowe:

·         znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej w tym ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

·         bardzo dobra obsługa komputera ze znajomością pakietu MC OFFICE
oraz programu POMOST

·         pożądane kompetencje: dobre umiejętności organizacyjne: obowiązkowość, zaangażowanie, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.   

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·        list motywacyjny,

·         kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

·        kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okresy zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

·         oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

·        Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia   16 lutego  2017 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 3/2017 – stanowisko ds. realizacji świadczeń”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do  dnia 16 lutego 2017 r.

 
 
Wprowadził Rewers Paulina 03-02-2017
Aktualizujący Rewers Paulina 03-02-2017
Zatwierdzający Rewers Paulina 03-02-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2017
Liczba odwiedzin: 14223