Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Zastępca Głównego Księgowego

Zastępca Głównego Księgowego

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
5/2016
Stanowisko
Zastępca Głównego Księgowego
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Dzielnica
Praga Południe
Termin
16-06-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGOZakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Ø        dekretowanie na bieżąco dokumentów księgowych;

Ø        nadzór nad prowadzeniem ewidencji rachunkowej OPS;

Ø        uzgadnianie wydatków z saldami rachunków bankowych;

Ø        sporządzanie sprawozdań na koniec każdego miesiąca;

Ø        kontrola nad środkami będącymi w dyspozycji OPS;

Ø        pomoc Głównemu Księgowemu przy sporządzaniu planów;

Ø        zatwierdzanie dokumentów do wypłaty i księgowania;

Ø        nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;

Ø        kontrola nad sporządzaniem not wewnętrznych;

Ø        sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki oraz czuwanie nad

       terminowym wpływem środków;

 

Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,

·        co  najmniej 3 letni staż pracy,

·        posiadanie  pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

·        brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

·        obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1202)).

 

Wymagania dodatkowe:

·        mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej

·        znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej,

·        znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

·        umiejętności analitycznego myślenia i umiejętność pracy pod presją czasu,

·        rzetelność, sumienność, dokładność.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - praca w budynku Ośrodka i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkami inwalidzkimi między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy – związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku . Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·        kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·        kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·        podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·        kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)

·        podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·        podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1202),

·        podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1182.)”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 16 czerwca 2016 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul.Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 5/2016 – Zastępca Głównego Księgowego”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres (sekretariat) w terminie do  dnia 16 czerwca  2016 r.

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/izwierz 02-06-2016
Aktualizujący Rewers Paulina 19-09-2016
Zatwierdzający bzmw/izwierz 19-09-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-09-2016
Liczba odwiedzin: 12328