Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 
Kompetencje
Treść

W kompetencji Ośrodka znajduje się realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych m.st. Warszawie, określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady miasta stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I.   Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy
      społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:
1)   prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób
      wymagających opieki,
2)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
3)   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
4)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5)   przyznawanie pomocy w naturze,
6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
7)   udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym
      bezdomnym,
8)   świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 
      wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
      psychicznymi,
9)   udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym
      i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
      przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
      losowego,
11) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
12) pracę socjalną,
13) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
      z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki  
      nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
      z matką, ojcem lub rodzeństwem,
14) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
15) udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
16) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz
      sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
17) dożywianie dzieci,
18) sporządzanie sprawozdawczości,
19) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
      informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
      poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
20) organizowanie prac społecznie użytecznych,
21) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
22) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
      świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
23) zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
      wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do
      specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną,
24) ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywanie umów, o których
      mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
      pieczy zastępczej,
25) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
      przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
26) udział w  opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m.st.
      Warszawy,
27) udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy,
28) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez
      dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania mieszkańców
      Warszawy do domów pomocy społecznej.

II. Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
1)  udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu
     pomocy społecznej,
2)  organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo,
3)  udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady
     karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych,
     zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
4)  prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób
     posiadających status uchodźcy,
5)  przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu
     Społecznego.

III. Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy
      społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych
      z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją
      rządową, obejmujące w szczególności:
1)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
     żywiołową lub ekologiczną,
2)  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
     zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3)  prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
     psychicznymi,
4)  wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
5)  udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych
     i okresu powojennego,
6)  zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
     ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
     wsparcia,
6a) zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.
7)  wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie
     sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
8)  udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
     z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9)  przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji
     uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych  w
     ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia
     pielęgnacyjnego,
10) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenie faktu
      sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby
      niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

IV. Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz
     ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych oraz uczestniczy
     w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

V.  Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego
     ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udziału swych przedstawicieli w jego
     pracach.

 
 
Wprowadził BZMW/wmiaskiewicz 19-01-2009
Aktualizujący Rewers Paulina 21-07-2016
Zatwierdzający bzmw/izwierz 21-07-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-07-2016
Liczba odwiedzin: 3681