Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 
Treść

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,  zasoby i możliwości.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
    domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub  wielodzietnych,
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
      uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
      z okolicznością, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia
      12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12) alkoholizmu lub narkomanii,
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoznaje i zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób i rodzin o wyżej wymienionych dysfunkcjach oraz umożliwia im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka. OPS realizuje swoje zadania udzielając pomocy mieszkańcom Dzielnicy w następujących formach:

1) usługowej:
– usługi opiekuńcze (dla osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych);
– specjalistyczne usługi opiekuńcze
   (dla osób psychicznie chorych i  upośledzonych umysłowo);

2) rzeczowej:
– talony obiadowe do baru;
– obiady dla dzieci w szkołach;
– wypoczynek letni dla dzieci;
– odzież i obuwie w odpowiednim rozmiarze;
– pośrednictwo w rozdawnictwie art. spożywczych i higienicznych;
– pośrednictwo w rozdawnictwie mebli, artykułów gospodarstwa domowego,
   sprzętu rehabilitacyjnego;

3) instytucjonalnej:
– kompletowanie dokumentów do domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na
   stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga –
   odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela
   ustawowego;
– zapewnienie miejsca w prowadzonych przez Ośrodek Dziennych Domach
   Pomocy  Społecznej;
– zapewnienie miejsca w Środowiskowych Domach Samopomocy;
– pomoc w zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy i samotnym
   matkom;
– pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym;

4) finansowej:
– zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje
   osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium
   dochodowego określonego  ustawą. W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową
   mogą otrzymać również osoby, których dochód przekracza to kryterium.

5) pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu
    zamieszkania klienta, jak i na terenie Ośrodka:
– informacja na temat przysługujących uprawnień;
– baza danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków terapeutycznych
   i samopomocowych;
– pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych;
– kierowanie do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek,
   hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
– pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych,
   wychowawczych, leczniczych i innych;
– interwencja kryzysowa;
– psychoterapia indywidualna;
– pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna;
– uczestnictwo w programach realizowanych przez Dział Projektów
   Społecznych i Pomocy Specjalistycznej.

6) wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci i zapewnienie  im właściwej opieki:
- poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, pielęgniarskie oraz dotyczące planowania
  budżetu domowego,
- prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców (Klub rodzica, Ku zmianie),
- zajęcia dla dzieci,
- usługi specjalistyczne dla rodzin z dziećmi.

7) wsparcie osób doświadczających przemocy
- konsultacje indywidualne,
- zajęcia warsztatowe,
- prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”,
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna).

 

 
 
Wprowadził BZMW/wmiaskiewicz 19-01-2009
Aktualizujący Foltyn Marlena (OPS Praga-Południe) 20-05-2022
Zatwierdzający Foltyn Marlena (OPS Praga-Południe) 20-05-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-05-2022
Liczba odwiedzin: 3602