Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja 2015

Rekrutacja 2015

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
1/2015
Stanowisko
Stanowisko ds. realizacji świadczeń
Komórka organizacyjna/Podmiot
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY
Dzielnica
Praga Południe
Termin
23-02-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


stanowisko ds. realizacji świadczeń

 

 w Dziale Realizacji Świadczeń Filii Nr  1

ul. Wiatraczna 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Obsługa systemu komputerowego POMOST i PŁATNIK w tym:

·        wprowadzanie danych o klientach Ośrodka do komputera oraz ich ciągła aktualizacja

·        przygotowywanie i wydruk z komputera (decyzji, przekazów, list płatniczych, załączników do przelewów, zestawień danych liczbowych)

·        prowadzenie dokumentacji osób objętych pomocą w formie finansowej, rzeczowej
            i usługowej oraz osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - praca w budynku Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkami inwalidzkimi między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy - związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych,

rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku

pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

·        wykształcenie średnie

·        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

·        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·        umiejętność sprawnej obsługi komputera

·        obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 223, poz. 1458, z późn. zm.)

Wymagania dodatkowe:

·        znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej w tym ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

·        bardzo dobra obsługa komputera ze znajomością pakietu MC OFFICE
oraz programów PŁATNIK i  POMOST

·        pożądane kompetencje: dobre umiejętności organizacyjne: obowiązkowość, zaangażowanie, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.    

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·        list motywacyjny,

·        kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

·        oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*)

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych*)

·        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*)

·        kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 23.02.2015 r.. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul.Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 1/2015 – stanowisko ds. realizacji świadczeń”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres (sekretariat) w terminie do  dnia 23.02.2015 r.

 

*) Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej  www.ops-pragapoludnie.pl

 
 
Wprowadził Zawadzka Danuta (Szkoła Podstawowa nr 150) 10-02-2015
Aktualizujący Rewers Paulina 20-09-2016
Zatwierdzający bzmw/izwierz 20-09-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-09-2016
Liczba odwiedzin: 1229