Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Stanowisko Radca Prawny

Stanowisko Radca Prawny

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
11/2016
Stanowisko
Radca Prawny
Komórka organizacyjna/Podmiot
Samodzielne stanowisko
Dzielnica
Praga Południe
Termin
05-01-2017
Etap
Postępowania, w których upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

 

DYREKTOR 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

RADCY PRAWNEGO

0,5 etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

1.      sporządzanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: zarządzeń, umów, decyzji oraz innych spraw przekazywanych do zaopiniowania,

2.      udzielanie porad prawnych, konsultacji, wyjaśnień i wydawanie opinii prawnych zakresie stosowania prawa w sprawach z zakresu  działalności Ośrodka,

3.      monitorowanie zmian przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania Ośrodka,

4.      udzielanie wyjaśnień o obowiązującym stanie prawnym, interpretacja przepisów prawnych z zakresu działalności Ośrodka,

5.      wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sadem najwyższym, sądami administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi w sprawach należących do zakresu Ośrodka,

6.      uczestnictwo w komisjach przetargowych.

 

Charakterystyka pracy:

1.      Obsługa prawna  Dyrektora Ośrodka i Komórek Organizacyjnych Ośrodka

2.      Sporządzanie opinii prawnych,

3.      występowanie przed sądami i urzędami w prowadzonych postępowaniach,

4.      opiniowanie aktów prawnych pod względem formalnym,

5.      sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw sądowych,

6.      przygotowywanie dokumentacji celem przekazania do właściwych organów,

7.      przekazywania do Komórek Organizacyjnych Ośrodka informacji o aktualnym stanie prawnym w zakresie właściwości tych Komórek.

8.      znajomość przepisów prawa niezbędnych na ww. stanowisku, między innymi: ustawa kpa,, ustawa o pomocy społecznej, Prawo zamówień publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, znajomość wewnętrznych regulacji prawnych, znajomość prawa miejscowego

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: praca w budynku Ośrodka. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkami inwalidzkimi między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy:  Stanowisko pracy związane z: obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, praca związana z wyjściami służbowymi poza budynek Ośrodka, przeprowadzanie rozmów telefonicznych. Praca związana jest również z kontaktami z instytucjami zewnętrznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania  niezbędne :

·         obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

      obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

      pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902)

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·         niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwo skarbowe

·         nieposzlakowana opinia

·         wykształcenie wyższe jednolite magisterskie o kierunku Prawo

·         wpis na listę radców prawnych uprawniający do wykonywania zawodu,

·         minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej.

 

Wymagania dodatkowe:

·   biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, prawa pracy, uregulowań dotyczących zamówień publicznych,  przepisów o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

·   pożądane kompetencje: identyfikacja z Ośrodkiem, samodzielność, sumienność, komunikacja, dążenie do rezultatu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·        list motywacyjny,

·         kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

·         kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

·         oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

·        Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  05 stycznia 2017 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 11/2016 – Radca Prawny”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do  dnia  05 stycznia 2017 r.

 

 

 
 
Wprowadził Rewers Paulina 21-12-2016
Aktualizujący Rewers Paulina 06-02-2017
Zatwierdzający Rewers Paulina 06-02-2017
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-02-2017
Liczba odwiedzin: 1017