Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Stanowisko pracownika socjalnego do projektu unijnego

Stanowisko pracownika socjalnego do projektu unijnego

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
7/2017
Stanowisko
Pracownik socjalny
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica
Praga Południe
Termin
09-06-2017
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

 

DYREKTOR 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

(Umowa o pracę na czas określony – na czas realizacji projektu.

Przewidywany czas realizacji projektu od 01.07.2017 r. do 31.12.2018 r.)

 


projekt nr RPMA.09.01.00-14-7438/16 pn. „Odzyskać Przyszłość”
realizowany w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

 

Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród uczestników projektu „Odzyskać Przyszłość”. Zawieranie kontraktów socjalnych i tworzenie wspólnie z innymi realizatorami indywidualnych ścieżek reintegracji dla uczestników ww. projektu. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. Udzielanie pomocy w zakresie pracy socjalnej oraz opracowywanie wniosków dotyczących pracy socjalnej dla uczestników projektu „Odzyskać Przyszłość”. Wnioskowanie w zakresie świadczeń pomocy społecznej tj. przygotowanie wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia oraz opracowywanie indywidualnych planów pomocy. Przygotowywanie i bieżąca analiza danych o uczestnikach projektu i ich środowisku oraz  potrzebach do sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu. Współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorami merytorycznymi i realizatorami projektu
w sprawach dotyczących monitoringu realizacji kontraktów i indywidualnych ścieżek reintegracji. Przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji koordynatorom merytorycznym projektu i kierownikowi Działu Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej pism kierowanych poza Ośrodek Pomocy Społecznej. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i interwencje. Wykonywanie innych czynności zleconych przez koordynatora projektu i kierownika Działu Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - praca w budynku Działu Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej i poza nim. Wejście i pomieszczenia w budynku dostosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy – związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku  oraz przemieszczaniem się po terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wymagania  niezbędne :

·      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

      obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
      o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902)

·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·      niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         nieposzlakowana opinia

·        wykształcenie:   Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden  z wymienionych warunków:

1)     posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych

2)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna

3)     ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:

- należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;

- dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności

   począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali            

   w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

Wymagania dodatkowe

·        doświadczenie zawodowe w pracy w pomocy społecznej

·        mile widziane doświadczenie w pracy w projektach unijnych

·        znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, administracji samorządowej, finansów  publicznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych

·  kreatywność, systematyczność, odporność na stres, umiejętność łatwego komunikowania się i pracy w zespole, dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, inicjatywa

 i umiejętność podejmowania szybkich decyzji

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

·        curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·        list motywacyjny,

·        kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

·        oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·     zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

·     Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  9 czerwca 2017 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 7/2017 –Pracownik socjalny”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do  dnia 9 czerwca  2017 r.

 

 

 

 
 
Wprowadził Rewers Paulina 23-05-2017
Aktualizujący Rewers Paulina 23-05-2017
Zatwierdzający Rewers Paulina 23-05-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-05-2017
Liczba odwiedzin: 476