Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > TERAPEUTA w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42

TERAPEUTA w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
9/2017
Stanowisko
TERAPEUTA w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42
Komórka organizacyjna/Podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Dzielnica
Praga Południe
Termin
01-08-2017
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki


DYREKTOR 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE m. st. WARSZAWY

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

 

TERAPEUTA

w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42

 

zatrudnienie w ramach umowy o pracę – etat

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało

1.      Praca z osobami dorosłymi, seniorami w tym z osobami z zaburzeniami psychicznymi

2.      Organizowanie w ramach terapii imprez towarzyszących, zajęć sportowych wycieczek.

3.      Motywowanie uczestników do aktywności fizycznej i psychicznej 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - praca w budynku Ośrodka i poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze.

Stanowisko pracy – związane jest z bezpośrednim kontaktem z klientem, przemieszczaniem się wewnątrz budynku  oraz przemieszczaniem się po terenie Dzielnicy Praga-Południe.

Wymagania  niezbędne :

1.      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

      obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

      pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r., poz. 902)

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.      niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

      przestępstwo skarbowe

4.      nieposzlakowana opinia

5.      wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: pedagogika terapeutyczna, psychologia, gerontologia, geriatria lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi.

Wymagania dodatkowe:

·         wykształcenie muzyczne min. I stopnia

·         doświadczenie zawodowe w pracy z grupą, zwłaszcza seniorami,

·         poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,

·         cechy osobowościowe: samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, dokładność, sumienność, komunikatywność, kreatywność,

·         umiejętność współdziałania w zespole,

·         umiejętności i zdolności manualne.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej list motywacyjny, kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres  zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w  przypadku kandydata, zamierzającego skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  1 sierpnia 2017 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11, 04-366  Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Ogłoszenie nr 9/2017 – Terapeuta w DDPS ul. Paca 42”

Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres  w terminie do  dnia 1 sierpnia 2017 r.


 
 
Wprowadził Rewers Paulina 21-07-2017
Aktualizujący Rewers Paulina 21-07-2017
Zatwierdzający Rewers Paulina 21-07-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-07-2017
Liczba odwiedzin: 538