Kanał Wyżej
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Tresc
KORESPONDENCJA
 
Korespondencję należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 16.00
lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa
lub wysłać za pomocą poczty e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl
 
O sposobie załatwienia sprawy Ośrodek powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 
PRZYZNAWANIE I ODMOWA ŚWIADCZEŃ
 
Zgłoszenie dotyczące potrzeby udzielenia pomocy społecznej złożyć może w Ośrodku (odpowiednio do miejsca zamieszkania w Filii nr 1 przy ul. Wiatracznej 11  lub Filii nr 2 przy ul. Walecznych 59) osoba zainteresowana a także każda inna osoba lub instytucja, która wie o trudnej sytuacji osoby zgłaszanej. Zgłoszenie można złożyć drogą korespondencyjną, telefoniczną lub osobiście do pracownika socjalnego.
 
Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.
 
Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.
 
Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.
 
Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje Dyrektor Ośrodka lub Kierownik Filii. Jest ona wydawana w formie pisemnej. Decyzji w formie pisemnej nie wymaga przyznanie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego oraz niektóre formy pomocy rzeczowej (np. rozdawnictwo używanej odzieży i sprzętu).
 
SKARGI I WNIOSKI
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
Dyrektor
w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00
 
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja standardowa